Make your own free website on Tripod.com

T.C. YARGITAY

Ceza Genel Kurulu E : 1998/7-229

K : 1998/298 T : 6.10.1998

· ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK · SUÇ TUTANAKLARININ NİTELİĞİ

ÖZET : Trafık suç tutanaklan, a) Ceza puarıı uygulaması, b) Mükerrer suç i,rleyenlerin belirlenmesi, c) bu suçlann yargı mercilerine sağlıklı bir hüküm kurulmasına yeterli biçimde intikali için yasa ve yönetmeliklerde belirtilen yöntem ve esaslara uygun biçimde düzenlenmelidir.

Yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde düzenlenmeyen suç tutanaklannın yargı merciine intikalinden önce tutaııak düzenlemeye yetkili görevlilerin incelenmesinden geçirilerek eksikliğin giderilmesinde zorunluluk vardır.

(2918 s. Trafik K. m. 36, 114, 118) (1412 s. CMUK m. 163)

Sürücü belgesiz araç kullanmak suçundan sanık Mehmet hakkındaki davanın TCK.nun 119. maddesi uyarınca ortadan kaldırılmasına ilişkin (Be killi Sulh Ceza Mahkemesi)nce 24.9.1997 gün ve 73/52 sayı ile verilen karar o yer C. Savcılarının temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yedinci Ceza Da iresince 5.12:1992 gün ve 10218/9938 sayı ile;

"2918 sayılı Yasanın 114. maddesinde bu kanunda yazılı trafik suçfarını işleyenler hakkında görevli ve yetkili personelce suç tutanağı düzenleneceği, 121. maddesinde ise ".... suç ve ceza ~~atanağının şekli ve kullanma esas larının yönetmelikle gösterileceği, tutanakların Maliye Bakanlığınca bastırılıp trafik kuruluşlarına dağıtımının sağlanacağı" öngörülmüş olup anılan madde uyarınca çıkarılan trafik para cezalarııiın tahsilinde ve tatbikinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmeliğin 5: maddesinde de suç veya ceza tutanaklarının Maliye Bakanlığınca bastırılıp dağıtılacağı belirtilerek trafik suç tutanağının şekli ve muhteviyatı da gösterildiği cihetle belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmeyen suç'tutanağının trafik zabıtasının incelenmesinden ge~irilmesi suretiyle Yasanın aradığı şekil nok sanlığı giderilmeden yargılamaya devamla hüküm kurulması" isabetsizliğinden bozulmuştur.

Yerel Mahkeme ise 4.3.1998 gün ve 9/16 sayı ile;

237

"Suçun oluşması için sürücü belgesi olmadan trafiğe çıkılması yeterli ~lup bu durumun tespit edildiği, suç tutanağının yasada belirtilen şekilde dü ~enlenmemiş olmasının, dluşmuş suçu ortadan kaldırmayacağı bozmadan ~onra da geçmişe yönelik suç tutanağının düzenlenmesinin~ mümkün ol madığı" gerekçesiyle önceki hükümde direnmeye karar vermiş r.

Bu kararın da o yer C. Savcıları ta~afından temyiz edilmesi üzerine C. Başsavcılığının bozma isteyen 3.6.1998 ~günlü tebliğnamesiyle, özel Da iresine, özel Dairece ise Birinci Başkanlığa gönderilmekle Ceza Genel Ku rulunca okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Yerel Mahkeme ile Özel Daire arasındaki uyuşmazlık yargı yetkisine giren trafik suçlarıyla ilgili tutanağın hükme dayanak alınabilmesi b.akımından 2918 sayılı Yasa ile Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde düzenlenmesinin gerekip gerekmediği yönündedir.

2918 sayrlı Karayolları Trafik Kanununun 114. maddesinde trafik suç larını işleyerıler hakkında ancak maddede belirtilen görevli ve yetkili veya görevli veya yetkili kılınmrş personelce suç tutanağı düzenleneceği, suç tu tanağının bir suretinin 7 iş günü içinde ilğili mahkemeye gönderileceği, 118. maddesinde Kanunun suç saydığı fiiller ınsdeniyle ceza puanı uygulamasının yapılacağı, 121. maddesinde ise suç ve ceza tutanaklarının şekli ve kullanma esaslarının yönetmelikte gösterileceği, tutanakların Maliye Bakanlıyınca bastırılıp trafik kuruluşlarına dağıtımının sağlanacağı öngörülmüş; ilgili madde uyarınca çıkarılıp 27.1.1989 günlü Resmi Gazetede yayınlanan Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanâcak Esas ve lJsuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesinde suç tu tanaklarının Maliye Bakanlığınca bastınlıp, yönetmelik hukümlerine göre makbuz karşıliğı tutanak düzenlemeye yetkili kuruluşlara dağıtılmak üzere il gili mal sandıklarına gönderileceği, 7. maddesinde suç tutanaklarının her nüshası arasına karbon kağıdı konularak düzenleneceği, trafik suçlusu ve düzenleyenler tarafından imzalanacağı, 8. maddesinde yargı yetkisine giren suçlarla ilgili tutunağın ikinci nüshasının 7. iş günü içinde ilgili mahkemeye gönderileceği, 15. maddesinde ise tutanakların dip koçanlarının bir yıl bek letildikten sonra mal sandığına teslim edileceği öngörülmüş ve suç tu tanağının şekli ek-1 de beli~lenmiştir.Yukarıda değinilen yasa ve yönetmelik hükümleri birlikte ele alınıp de ğerlendirildiğinde, trafik suç tutanağı şekil ve kullanma esaslarının yasa ve yönetmelikle ayrıntılı olarak düzenlenmesindeki amacı2918sayılı Yasanın238 118. maddesindeki ceza puanı uygulaması ve 36/2. maddesinde belirtilen mükerrir suç işteyenlerin belirienmesi oldu~u kadar, bu suçların yargı mer ciilerine sağlıkiı ve hüküm kurulmasına ye#erli biçimde intikal ettiriimesine yönetik olduğu anlaşılmaktadır.

Kaldı ki, CYUY.nın 163. maddes'ıyie kamu davasının dayanağını oluş turan iddianamede nelerin ye~ alması gerektiği vurgulanırken aynı sonucu doğuracak trafik suç tutanaklarında belirii şekil ve usul koşullarının aran mamasının çelişki yaratacağında da kuşku yokfur. Bu nedenle yasa ve yö netmeliklerde beiirtilen usul ve esasiara uygun şekilde düzenlenmeyen suç tutanağının yargı merciine intikalinden önce tutanak düzenlemeye yetkili g8 revliferin incelenınesinden geçiriimesi suı~etiyle yasa ve~yönetmeliğin aı~adığı şekit ve esaslara uygun olarak düzenlenmesintie zorunluluk bulırnmakiadır.

Yerel Mahkemece bu eksiklik gideriİmek suretiyle hüküm tesis edilmesi ge~ektiği halde, yasa ve yönetmelikte belirtilen-şekilde düzenlenmeyen suç tutanağı ile yargılaEııaya devamla karar verilmesi yerinde olmayıp direnme hükmünüii bozulmasına karar verilmelidir.

S o n u g : Açıklanan nedenlerle Yerel Mahkeme ciirenme hükmünun istem gibi (BOZULMASINA); dosyanın mahalline gönderifmek üzere Yargıtay C. Başsavcılığına tevdiine, 6.10.1998 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Önsöz / İnternet ve Hukuk Hukuk Rehberi  /   Hukuk Siteleri /Çıldır Adliyesi  Katkıda Bulunanlar
                            Hukuk ve edebiyat Ceza Hukuku  /  Özel Hukuk  /  Programlar  Yargı Haberleri  / İnternetdeki Hukukcular
                                                                                HABERLEŞME  MERHABA    ANA SAYFA